OBEROI TRIDENT - Kochi, India

200 Key - 5-Star Resort

  • email_icon
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Google+ - White Circle